Äldreboenden knäcker koder kring oro vid demens

Fem av hundra äldre med demenssjukdom har enligt statistiken problem i sin vardag, en oro som påverkar deras mående. På Vård & omsorgs äldreboenden används registret BPSD för att knäcka koden kring en boendes problem.

– Oro vid demens kan göra att den äldre till exempel blir apatisk, vandrar omkring oavsett tid på dygnet, blir aggressiv eller får problem kring kosten, förklarar verksamhetschef Lotta Forsén vid Karl-Johansgården. Men oron dyker ofta upp vid en viss tidpunkt eller kopplat till något annat. Genom att använda BPSD-registret kan vi lättare hitta ett sätt att bryta oron för att ge lugn och trygghet.

BPSD står för Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens. BPSD-registret stöds av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, och har varit ett nationellt kvalitetsregister sedan 2010. Registret syftar till att kvalitetssäkra vården av personer med demenssjukdom.

Så här fungerar det praktiskt

Om en boende med demenssjukdom regelbundet visar oro är första steget alltid att kontrollera så oron inte har en medicinsk orsak. På boendet dokumenterar man hur den äldres vardag ser ut. Vilka mediciner han eller hon har och hur sömn och matsmältning fungerar. Läkare och sjuksköterska deltar också med sin kunskap om den boende. Utifrån värden som kommer fram kan personalen sedan jämföra med andra liknande resultat i BPSD-registret och ta fram en bemötandeplan.

– Vi kan till exempel upptäcka att någon boende alltid blir orolig vid tretiden på eftermiddagen och vill åka hem till barnen.  Då kan vi lägga in i hans eller hennes genomförandeplan att vi alltid ska göra en liten aktivitet tillsammans halv tre. Kanske titta i ett fotoalbum eller prata om när barnen var små.

Enkla åtgärder kan räcka

Det behöver inte vara stora åtgärder som sätts in utan handlar mer om att ”knäcka koden”, som Lotta uttrycker det. Att hitta vad just den här personen behöver för att oron ska brytas.

Lotta berättar om ett exempel från ett annat äldreboende, där en boende med grav demens alltid gick upp på natten och in i det gemensamma köket. Det ledde till att boendet fick börja med extra bemanning nattetid för att hjälpa den äldre att komma till ro. Men efter en BPSD-genomgång beslöt man att i stället bjuda den boende på kaffe i köket i stället för att försöka lugna och stoppa om honom direkt. Efter två dygn upphörde hans nattvandring och han sov lugnt varje natt.

Äldreboenden bidrar till forskning kring demens

Alla äldreboenden inom Vård & omsorg har erbjudits utbildning inom BPSD. Chefer, sjuksköterskor och administratörer har deltagit och efter tre års praktisk användning på flera äldreboenden ser man stora fördelar med systemet. Andra verksamheter som också använder sig av BPSD-registret vid behov är växelvård och dagverksamheter.
   Samtidigt som man själva får stöd kring rätt bemötande bidrar man också till forskningen kring demens, genom att äldres hälsa dokumenteras anonymt och kan jämföras på riksnivå.

21 december 2016