Metoder och behandlingsprogram

Råd- och behandlingsgruppens arbete grundar sig på vetenskap och beprövad erfarenhet. Här kan du läsa mer om de metoder och behandlingsprogram vi använder oss av.

Motiverande samtal

Samtalsmetoden motiverande samtal (MI) genomsyrar råd- och behandlingsgruppens arbete i alla delar. Det huvudsakliga syftet med motiverande samtal är att hjälpa dig till förändring. 

Enskilda samtal

Våra enskilda samtal är inriktade på ett fortsatt motivations- och behandlingsarbete utifrån alkohol och droger. Du kan få hjälp under både en kortare och en längre tid.

Öppenvårdsprogram

Öppenvårdsprogrammet är en gruppbehandling som utförs under ett års tid. Behandlingen inleds med 8 dagars heltids grundbehandling. Därefter följer fortsatt behandling, med inriktning på återfallsprevention, en gång i veckan under ett år.

Delar av programmet vilar på kognitiv beteendeterapi (KBT) och behandlingen genomsyras av ett MI-förhållningssätt (motiverande samtal).

Återfallsprevention

Via ett manualbaserat program, baserat på KBT, får du kunskap att bemästra ditt sug, hantera dina tankar på alkohol, och att lösa problem. Programmet varvar teori, praktik och praktiska övningar. Programmet utförs både enskilt och i grupp.

Community reinforcement approach (CRA)

Samtalsmetoden CRA har sin grund i kognitiv beteendeterapi. Metoden är manualbaserad och syftar till att stärka och motivera nykter- och drogfrihet.

Haschavvänjningsprogram

Haschavvänjningsprogrammet är manualbaserat och bygger på aktuell forskning kring cannabis, skadeverkningar, samt fakta kring beroende och beroendeutveckling. Det är utformat för att ge kunskap om vilken påverkan cannabis har haft för dig, ge stöd under avgiftningsfasen, lära dig att undvika återfall samt att visa på vägar för att du ska må bra, drogfri.

Programmet sträcker sig över en 12-veckorsperiod och består av cirka 30 enskilda samtal och 2-3 anhörigträffar.  

Anhörigsamtal och anhöriggrupper

Du som är anhörig till någon med alkohol- eller drogproblem erbjuds enskilda samtal eller att delta i anhöriggrupper.

Folder råd och behandling kring beroende och missbruk (PDF, 118 KB)

Läs mer om metoder och behandlingsprogram

Råd- och behandlingsgruppen
Alkoholhjalpen.se
Alkohollinjen.se
Droghjalpen.se
Cannabishjalpen.se
Anhorigasriksforbund.se

Uppdaterad: