Metoder & behandlingsprogram

Råd och behandlingsgruppens arbete grundar sig på vetenskap och beprövad erfarenhet. Här kan du läsa mer om de metoder och behandlingsprogram vi använder oss av.

Motiverande samtal

Den evidensbaserade samtalsmetoden Motiverande samtal eller (MI) genomsyrar Råd och behandlingsgruppens arbete i alla delar. Det huvudsakliga syftet med MI är att hjälpa dig till egen insikt om dina förändringsbehov.

MI består av olika faser. Kartläggnings- och utredningsfasen syftar till att fokusera på alkohol- och drogvanor och att tydliggöra konsekvenserna. I de flesta fall används även något av bedömningsinstrumenten, till exempel Addis. Utifrån en bedömning formulerar vi tillsammans ett behandlingsmål och hur detta ska uppnås. 

Enskilda samtal

Våra enskilda samtal är inriktade på ett fortsatt motivationsarbete och stöd i förändringsprocessen runt alkohol- och/eller drogproblematik. Du kan få hjälp under både en kortare och en längre period.

Öppenvårdsprogram

Öppenvårdsprogrammet är en gruppbehandling som utförs under ett års tid. Behandlingen inleds med 8 dagars heltids grundbehandling. Därefter följer fortsatt behandling, med inriktning på återfallsprevention, en gång i veckan under ett år.

Delar av programmet vilar på kognitiv beteendeterapi (KBT) och behandlingen genomsyras av ett MI-förhållningssätt (motiverande samtal).

Återfallsprevention

Via ett manualbaserat program, baserat på KBT, får du kunskap att bemästra ditt sug, hantera dina tankar på alkohol, och att lösa problem. Programmet varvar teori, praktik och praktiska övningar. Programmet utförs både enskilt och i grupp.

Comunity reinforcement approach (CRA)

Samtalsmetoden CRA har sin grund i kognitiv beteendeterapi. Metoden är manualbaserad och syftar till att stärka och motivera nykter- och drogfrihet.

Behandlingen är tidsbegränsad och består av enskilda samtal med kontakt under ett år. Antalet samtal varierar utifrån behov, men är vanligtvis 1-2 per vecka.

Haschavvänjningsprogram

Haschavvänjningsprogrammet är manualbaserat och bygger på aktuell forskning kring cannabis, skadeverkningar, samt fakta kring beroende och beroendeutveckling. Det är utformat för att ge kunskap om vilken påverkan cannabis har haft för dig, ge stöd under avgiftningsfasen, lära dig att undvika återfall samt att visa på vägar för att du ska må bra, drogfri.

Programmet sträcker sig över en 12-veckorsperiod och består av cirka 30 enskilda samtal och 2-3 anhörigträffar.  

Anhörigsamtal & anhöriggrupper

Du som är anhörig till någon med alkohol- eller drogproblem erbjuds enskilda samtal eller deltagande i anhöriggrupper. Fokus ligger på medberoendeproblematik.

Läs mer

Läs mer om Råd och behandlingsgruppen.

Uppdaterad: