Socialt stöd

Stöd i föräldrarollen

På familjeenheten erbjuds också samtal som inriktar sig mer på föräldrarnas inbördes relation. Ofta handlar det om separerade föräldrar som är i konflikt med varandra och har svårt att komma överens i sitt föräldraskap runt barnen. Vi träffar då barnen vid ett eller några tillfällen (om föräldrarna samtycker till det) för att klargöra och avlasta barnet i att de vuxna behöver jobba med sina problem. Huvudsakligen inriktas då samtalen på att få till stånd ett bättre samarbete mellan föräldrarna och lyfta fram barnets behov inför båda föräldrar.

Möjlighet till eget samtalsstöd 

Det finns också föräldrar som söker eget samtalsstöd på familjeenheten där föräldern inte vill belasta barnet med sina egna funderingar som förälder. Dessa föräldrar har oftast ett behov av att tryggas i sin föräldraroll och behöver råd och stöd utifrån den situation de befinner sig i. Vi erbjuder dock alltid föräldern att ta med sig sitt barn om de så skulle vilja.

När föräldrar till barn med en egen problematik (till exempel möjlig neuropsykiatrisk problematik eller liknande) söker stöd på familjeeneheten behöver vi oftast dels stötta föräldrarna i att hitta olika strategier i sitt föräldraskap och hjälpa barn och förälder att arbeta med barnets övergripande situation. Det kan vara att få till stånd olika möten med andra aktörer runt barnet som skola, socialtjänst, Barn- och ungdomspsykiatrin,BUP, och så vidare.

Vi har sekretess och för inga journaler.

Kontakten med familjeenheterna är kostnadsfri.

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter till familjeenheterna

Uppdaterad: