Metod

Stöd i studier bygger på metoden Supported Education. Vi arbetar efter ett antal stödpunkter för att stärka deltagaren.

Supported education är en metod som syftar till att ge personer med psykisk funktionsnedsättning stöd att lyckas med en utbildning. Grundtanken är att behandlingen och träningen ska ske i samhället istället för att vara begränsad till rehabilitering på psykiatriska enheter.

Stödpunkter

Inom Stöd i studier arbetar vi efter dessa stödpunkter:

 • Stötta deltagaren att ansöka till utbildning och studiemedel/försörjning.
 • Undersöka möjligheten till anpassning av studierna
 • Anpassad studieplats.
 • Öka tryggheten för deltagaren vid möten med utbildningsenheten – både innan, under och efter studietiden.
 • Öka chanserna för att lyckas med studierna genom att minimera riskerna för negativa situationer.
 • Träna kognitiva funktioner och tidsuppfattning.
 • Öva på studieteknik.
 • Stöttning när målet uppnåtts och utbildningen är slutförd.

Grundantaganden och förhållningssätt

Det finns tre grundantaganden och förhållningsätt för metoden Supported Education.

 1. En psykiatrisk rehabilitering där fokus ligger på att utveckla förmågor hos individen och att erbjuda stöttning. Stödet bör inte utvecklas till en terapeutisk relation med individen, fokus ska istället vara att ge ett individuellt och professionellt studiestöd.
 2. Metoden innebär ett klient- och individanpassat förhållningsätt. Det betyder att respekt för individen och hens upplevelser är grundläggande för att nå sin kapacitet och sitt välbefinnande.
 3. Att människor förändras och utvecklas genom att lära sig i sociala situationer och sammanhang. Metoden poängterar vikten av den omgivande miljön som individen befinner sig i.

Källa: Borg, Liljeholm & Bengs, 2013. Studieinriktad rehabilitering – Supported Education ur tre perspektiv

 

Uppdaterad: