Vid sjukdom eller arbetsskador

Om du blir sjuk eller skadar dig behöver du anmäla det till din arbetsgivare.

Sjukanmäl om du är sjuk

För att få sjuklön behöver du sjukanmäla dig till din arbetsplats på första sjukdagen. Fråga din chef vilka övriga rutiner som gäller vid sjukdom på din arbetsplats.

Är du sammanhängande sjuk under en längre period än 7 kalenderdagar behöver du visa ett läkarintyg för din chef för att ha rätt till sjuklön från arbetsgivaren. Arbetsgivaren kan kräva sådant intyg även vid kortare sjukdom, ett så kallat förstadagsintyg. Efter 14 dagars sjukdom är det försäkringskassan som betalar ut eventuell ersättning i form av sjukpenning.

Sjuklön vid sjukdom 

Arbetsgivaren står för sjuklön dag 1–14. Din sjuklön motsvarar 80 procent av din lön och annan ersättning (som till exempel OB), som du skulle fått vid normal arbetstid. Under sjuklöneperioden görs ett karensavdrag som uppgår till 20 procent av en genomsnittlig veckoersättning i form av sjuklön. Karensavdraget har ersatt karensdagen och syftar till en mer jämställd hantering av karens. Karensavdraget blir detsamma oavsett vilken dag du arbetar, om det är ett långt eller kort pass eller när på dagen du blir sjuk. Karensavdraget är alltså inte beroende av vilken dag du går hem utan av din genomsnittliga veckoarbetstid. All tid som överstiger karensavdraget utbetalas som sjuklön.

Dag

Ersättning

Utbetalas av

1-14 Sjuklön, 20 procent av genomsnittlig veckoarbetstid
utgör karensavdrag
Arbetsgivaren
15- Sjukpenning Försäkringskassan

Om du har varit sjuk, börjar arbeta och därefter blir sjuk på nytt inom fem dagar görs inget nytt karensavdrag. Om karensavdraget inte uppgick till 20 procent under föregående sjukperiod fortsätter karensavdrag att göras tills det uppnår 20 procent. All tid som överstiger karensavdraget utbetalas som sjuklön.

Det här gäller bara om du insjuknar igen inom fem kalenderdagar. Om det gått längre än fem kalenderdagar börjar istället en ny sjuklöneperiod och du får ett nytt karensavdrag.

Sjukpenning vid långvarig sjukdom

Från dag 15 får du sjukpenning från försäkringskassan. Har du månadslön får du också en sjuklön av arbetsgivaren som motsvarar 10 procent av lönebortfallet efter den 14:e dagen. Det tillägget slutar gälla efter sjukdag 90.

Vård av sjukt barn

Är du hemma med sjukt barn ska du anmäla det till din chef på samma sätt som om du själv är sjuk. För att få ersättning behöver du anmäla vård av sjukt barn till försäkringskassan.
Anmäl vård av sjukt barn till försäkringskassan.

Arbetsskada eller tillbud på arbetsplatsen

Om du skadar dig under arbetstid eller på din väg till eller från jobbet ska du alltid anmäla det genom det så kallat KIA-systemet som finns på kommunens intranät Insidan. Där ska du också anmäla händelser där du skulle kunna ha skadat dig (också kallat tillbud). 
Anmäl arbetsskada eller tillbud i KIA-systemet.

Om du utsätts för hot eller våld

Om du utsätts för hot, våld eller andra typer av kränkningar i arbetat ska du vända dig till din chef, ansvarig eller något av våra ombud för hot och våld. De ger dig stöd att lösa problemet.

Du ska också anmäla hot eller våld som en arbetsskade- eller tillbudsanmälan under en speciell flik i KIA-systemet på Insidan. 

Uppdaterad: