IPS-metoden

IPS är en evidensbaserad metod för arbetsrehabilitering. Metoden syftar till att stötta personer med psykisk funktionsnedsättning att lyckas på den vanliga arbetsmarknaden.

IPS-metoden föregås inte av några bedömningar kring arbetsförmåga. Erfarenheter och kunskap kring vilka eventuella anpassningar som krävs fås genom att individen testar sig fram på arbetsplatsen.

IPS är till för personer med psykisk funktionsnedsättning som vill och kan arbeta, men behöver stöd. Målet är lönearbete på en arbetsplats som individen själv valt.

Några grundprinciper som genomsyrar arbetssättet:

  • Arbetsrehabiliteringen sker parallellt med klientens övriga kliniska behandling och rehabilitering.
  • Arbetscoachen fungerar som en del av det psykiatriska teamet runt klienten. 
  • Målet är ett konkurrensutsatt arbete på den öppna arbetsmarknaden. 
  • Arbetssökandet börjar så snart en klient skrivs in i verksamheten. 
  • Insatsen är inte tidsbegränsad - arbetscoachen fortsätter sitt arbete så länge klienten önskar stöd.
  • Klientens önskemål och intressen är utgångspunkt i planeringen och valet av lämpligt arbete.
Uppdaterad: