IPS-metoden

IPS är en evidensbaserad metod för arbetsrehabilitering. Metoden syftar till att stötta personer med psykisk funktionsnedsättning att lyckas på den vanliga arbetsmarknaden.

IPS-metoden föregås inte av några bedömningar kring arbetsförmåga. Erfarenheter och kunskap kring vilka eventuella anpassningar som krävs fås genom att individen testar sig fram på arbetsplatsen.

IPS är till för personer med psykisk funktionsnedsättning som vill och kan arbeta, men behöver stöd. Målet är lönearbete på en arbetsplats som individen själv valt.

De åtta IPS-principerna

IPS bygger på åtta grundprinciper, vilka ligger till grund för allt arbete inom IPS arbetscoachers verksamhet:

  • Lönearbete på öppna arbetsmarknaden är målet
  • Arbetssökandet inleds snabbt
  • Lämplighet grundar sig på individens vilja att delta
  • Individens preferenser är A och O
  • Kontinuerligt och individanpassat stöd ges så länge det behövs
  • Insatser samordnas med individens stödteam
  • Ekonomisk vägledning erbjuds i ett tidigt skede och fortlöpande
  • Systematiskt arbete med arbetsgivarkontakter
Uppdaterad: