Trygga anställningsvillkor och förmåner

Vi arbetar för trygga anställningsvillkor och för att du som medarbetare ska kunna påverka din sysselsättningsgrad i så hög utsträckning som möjligt utifrån de mål och uppdrag som våra verksamheter har.

Vi har kollektivavtal inom våra arbetsområden

Vi har kollektivavtal. Kollektivavtalet Allmänna bestämmelser (AB) gäller för de flesta anställningar inom våra verksamheter och reglerar vårt arbete för goda och trygga anställningsvillkor.

I kollektivavtalet finns bland annat regler för lön, arbetstider och ersättning för arbete på obekväm arbetstid. Där finns även regler som bland annat ger extra kompensation till Försäkringskassans ersättningsnivåer vid sjukdom och föräldraledighet.

Läs mer om Allmänna bestämmelser på SKR:s webbplats.

Samverkan

Vi har ett tecknat samverkansavtal med de fackliga organisationer där våra medarbetare är organiserade. Samverkan är en annan form för medinflytande än förhandling. Samverkan bygger på att medarbetaren själv har ett större ansvar och en mer långtgående möjlighet att påverka, medan förhandling enligt Lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL) är en fråga om fackets inflytande.

Våra förmåner

Hälsa och friskvård

Som tillsvidareanställd, samt i vissa fall som visstidsanställd, inom Uppsala kommun kan du varje år få 3 000 kronor i friskvårdsbidrag via Epassi.

Du är som anställd är automatiskt medlem i personalföreningen Puls. Föreningens uppgift är att ge alla kommunens medarbetare möjlighet att på ett enkelt sätt delta i motion, friskvård, kultur- och friluftsaktiviteter.

Heltid är norm

Heltid är norm för de flesta tillsvidareanställda medarbetare inom Uppsala kommun. Det innebär att du är anställd på heltid. De som omfattas av heltid som norm har rätt att vara tjänstledig 5, 10, 15, 20 eller 25 procent, alltså ned till som lägst 75 procents tjänstgöring. 

De som omfattas av heltid som norm kan som alternativ till procentuell nedsättning av arbetstid välja att vara tjänstledig från heltidsarbete med 1,92 procent. Det motsvarar en arbetsvecka per år.

Semester

Antalet betalda semesterdagar regleras i AB och beror på den tid du varit anställd under kalenderåret och på hur gammal du är.

  • Årssemestern är 25 dagar till och med det år du fyller 39 år.
  • Årssemestern är 31 dagar från och med det år du fyller 40 år.
  • Årssemestern är 32 dagar från och med det år du fyller 50 år.

Föräldraledighet

Enligt AB har du som blivande förälder under en graviditet rätt till ledighet med lön för att besöka en barnmorskemottagning vid högst två tillfällen om besöket behöver göras på arbetstid.

Enligt AB får du ett tillägg på tio procent av lönebortfallet under högst 180 dagar när du är föräldraledig och får föräldrapenning från Försäkringskassan om du har varit sammanhängande anställd i minst ett år före föräldraledigheten.

Uppsala kommun har egna regler som ger rätt att, utöver lagstadgad rätt till föräldraledighet, vara helt ledig totalt sex månader från det att barnet fyller två år tills barnet fyller tolv år eller har slutat sitt femte skolår.

Karriär och kompetensutveckling

Alla medarbetare ska ha en individuell utvecklingsplan. Utvecklingsplanen utgår från de utvecklingsbehov som du och din chef har i identifierat i medarbetar- och lönesamtalen.

Pension

Din pension kan bestå av flera delar:

  • allmän pension
  • tjänstepension
  • privat pension.

Uppsala kommun betalar in pengar till din tjänstepension. Du bestämmer själv vilket försäkringsbolag som ska förvalta dina pengar.

Löneväxling

Tillsvidareanställda har möjlighet att löneväxla mot pensionsförsäkring. Uppsala kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare och skapa goda möjligheter att rekrytera och behålla anställda. Löneväxling är ett sätt att ge dig möjlighet att förbättra din framtida pension.

Försäkringar

Du är försäkrad genom din anställning. De kollektivavtalade försäkringarna ger en ökad trygghet för dig och är ett extra skydd utöver Försäkringskassans ersättningar.

Uppsala kommun har tecknat följande försäkringar:

  • Avtalsgruppsjukförsäkring AGS-KL (sjukdom och olycksfall)
  • Trygghetsförsäkring TFA-KL (arbetsskada)
  • Tjänstegrupplivförsäkring TGL-KL (dödsfall)

Företagshälsovård

Uppsala kommun har företagshälsovård som är en expertresurs inom arbetsmiljö och arbetsrelaterad hälsa. Om du upplever eller misstänker arbetsrelaterade hälsobesvär kan du kontakta dem för ett samtal per år. 

Förmånsmöbler

Du som är tillsvidareanställd i kommunen kan hyra kontorsmöbler till ditt hemmakontor genom bruttolöneavdrag.

Förmånscykel

Du som är tillsvidareanställd i Uppsala kommun kan hyra en kvalitetscykel genom bruttolöneavdrag. Avtalet gäller i tre år. När tre år har gått väljer du att antingen lämna tillbaka cykeln eller köpa ut den.

Uppdaterad: