Trygga anställningsvillkor och förmåner

Vi arbetar för trygga anställningsformer och för att du som medarbetare ska kunna påverka din sysselsättningsgrad i så hög utsträckning som möjligt utifrån de mål och uppdrag som våra verksamheter har.

Vi har kollektivavtal med fackförbund inom våra arbetsområden

Vi har kollektivavtal. Kommunals avtal Allmänna bestämmelser styr vårt arbete för goda och trygga anställningsvillkor.

I avtalet ingår bland annat regler för lön, arbetstider och ersättning för arbete på obekväm arbetstid. Där ingår även försäkringar som bland annat stärker Försäkringskassans ersättningsnivåer vid sjukdom och föräldraledighet.

Läs mer om Allmänna bestämmelser på SKL:s webbplats.

Samverkan

Vi har ett tecknat samverkansavtal med de fackliga organisationer där våra medarbetare organiserade. Samverkan är en annan form för medinflytande än förhandling. Samverkan bygger på att medarbetaren själv har ett större ansvar och en mer långtgående möjlighet att påverka, medan förhandling enligt MBL är en fråga om fackets inflytande.

Våra förmåner

Hälsa och friskvård

Som heltidsanställd på Uppsala kommun får du varje år 1 100 kronor i friskvårdsbidrag via Actiway.

Du är som anställd medlem i personalföreningen Puls. Föreningens uppgift är att ge alla kommunens medarbetare möjlighet att på ett enkelt sätt delta i motion, friskvård, kultur- och friluftsaktiviteter.

Heltid är norm

Heltid är norm på Uppsala kommun. Det innebär att du är anställd på heltid. Men du har rätt att vara tjänstledig 5, 10, 15, 20 och 25 procent, alltså ned till som lägst 75 procents tjänstgöring. 

Du kan även välja att vara tjänstledig från heltidsarbete med 1,92 procent. Det motsvarar en arbetsvecka per år.

Semester

Antalet betalda semesterdagar per år beror på den tid du varit anställd under kalenderåret och på hur gammal du är.

  • Årssemestern är 25 dagar till och med det år du fyller 39 år.
  • Årssemestern är 31 dagar från och med det år du fyller 40 år.
  • Årssemestern är 32 dagar från och med det år du fyller 50 år.

Föräldraledighet

Under en graviditet har du rätt till ledighet för att besöka en barnmorskemottagning vid högst två tillfällen.

Du kan få ett tillägg på tio procent av lönebortfallet under högst 180 dagar när du är föräldraledig om du har varit anställd i minst ett år före föräldraledigheten.

Du har rätt att vara helt ledig totalt sex månader från det att barnet fyller två år tills barnet fyller tolv år eller har slutat sitt femte skolår. 

Karriär och kompetensutveckling

Alla medarbetare ska ha en individuell utvecklingsplan. Utvecklingsplanen utgår från de utvecklingsbehov som du och din chef har i identifierat i medarbetar- och lönesamtalen.

Pension

Din pension kan bestå av flera delar:

  • allmän pension
  • tjänstepension
  • privat pension.

Löneväxling

Du har möjlighet att löneväxla mot pensionsförsäkring. Uppsala kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare och skapa goda möjligheter att rekrytera och behålla anställda. Löneväxling är ett sätt att ge dig möjlighet att förbättra din framtida pension.

Försäkringar

Du är försäkrad genom din anställning. De kollektivavtalade försäkringarna ger en ökad trygghet för dig och är ett extra skydd utöver Försäkringskassans försäkringar.

Uppsala kommun har tecknat följande försäkringar:

  • Avtalsgruppsjukförsäkring AGS-KL
  • Trygghetsförsäkring TFA-KL
  • Tjänstegrupplivförsäkring TGL-KL

Företagshälsa

Företagshälsovården är en expertresurs inom arbetsmiljö och arbetsrelaterad hälsa. Om du upplever eller misstänker arbetsrelaterade hälsobesvär kan du kontakta dem.

Förmånsmöbler

Du som är tillsvidareanställd i kommunen kan hyra kontorsmöbler till ditt hemmakontor genom bruttolöneavdrag.

Förmånscykel

Du som är tillsvidareanställd i Uppsala kommun kan hyra en kvalitetscykel genom bruttolöneavdrag. Avtalet gäller i tre år. När tre år har gått väljer du att antingen lämna tillbaka cykeln eller köpa ut den.

Uppdaterad: