Om Anhörigcentrum

Vårt uppdrag är att stödja anhöriga oavsett ålder i Uppsala kommun.

Stödet ska riktas till kommuninvånare, folkbokförda i Uppsala kommun, som befinner sig i en ansvarstagande och/eller omsorgsgivande situation, där en närstående är långvarigt sjuk, har en funktionsnedsättning, demenssjukdom eller misstänkt demenssjukdom.

Vissa specificerade kvalitetskrav, avgränsningar för målgrupp och insats är reglerade i uppdraget och anges under respektive specifikt uppdrag. Detta gäller syn- och hörselinstruktörer, egentidsstöd, stödteam demens samt anhörigstödet i sin helhet.

Allt stöd som utgår från anhörigcentrum är kostnadsfritt och bedrivs utan biståndsbeslut, eller ordinationer från hälso- och sjukvården.

Sekretess

Vi får inte lämna ut uppgifter om den enskildes hälsotillstånd, insatser, omsorg eller privata situation utan ditt samtycke. Sekretessen gäller alla uppgifter om enskilda personer som tar del av våra tjänster, oavsett om de är muntliga, skriftliga eller i bild- eller ljudform. 

Orosanmälan för barn och unga

Våra medarbetare är skyldiga att enligt lag anmäla om det finns misstanke om att ett barn upp till 18 år far illa eller riskerar att fara illa.

Klagomål- och synpunkter

Har du synpunkter och idéer på något som vi kan göra bättre?
Vi vill gärna veta.

Lämna synpunkter eller klagomål på verksamheter inom vård och omsorg (uppsala.se).

Uppdaterad: